คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติเบื้องต้นของธุรกิจที่เข้าประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

1. ต้องเป็นกิจการที่ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนี้

โดยมีข้อพิจารณาดังนี้
1. จำนวนการจ้างงาน พิจารณาจากหลักฐานแสดงจำนวนการจ้างงานที่จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด
2. รายได้พิจารณาจากรายได้รวมที่ระบุไว้ในงบการเงินปีล่าสุดที่นำส่งต่อทางราชการหรือที่มีเอกสารบัญชีแสดงรายได้
3. กรณีที่จำนวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดหนึ่ง แต่จำนวนรายได้เข้าลักษณะของวิสาหกิจอีกขนาดหนึ่ง
ให้ถือจำนวนรายได้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

2. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล หรือมีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือลงทะเบียนธุรกิจ E-commerce กับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมส่งเสริมการเกษตร หรือมีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
3. ต้องมีการดำเนินธุรกิจก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวด ไม่น้อยกว่า 3 ปี และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจนั้น
4. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล หรือธุรกิจในเครือ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยต้องมี ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทย
ไม่น้อยกว่า 51%
5. ผู้บริหารหลักของกิจการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
6. ธุรกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) หรืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ไม่มีสิทธิ์สมัคร
7. ธุรกิจในเครือที่ปฏิบัติเฉพาะงานด้านสนับสนุนให้กับธุรกิจหลักหรือธุรกิจแม่ ไม่มีสิทธิ์สมัคร ตัวอย่าง ของงานสนับสนุน
เช่น การขาย การตลาด การกระจายสินค้า การบัญชี การเงิน การบุคคล การบริการ ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดซื้อ กฎหมาย วิจัย และพัฒนา เป็นต้น
8. ธุรกิจในเครือกับธุรกิจแม่ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดในปีเดียวกัน
9. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล