ใบสมัครออนไลน์

หมายเหตุ: บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จะต้องกรอกใบสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลฯ ประกอบการสมัครด้วย เนื่องจากกิจกรรมการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ

 

หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่านจะได้รับ E-mail แจ้งผลการพิจารณาเข้ารับการอบรม ภายใน 2 วัน