รางวัล SME Start up Awards ครั้งที่ 2

1. ข้อมูลผู้สมัคร โปรดศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและกรอกข้อความให้ครบถ้วนชัดเจนที่สุด

ชื่อกิจการ (ไทย)
ชื่อกิจการ (อังกฤษ)
ชื่อ-นามสกุล ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
รหัสสมาชิก สสว. (สมัครได้ที่ members.sme.go.th)
ที่อยู่

เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์: โทรสาร:
Website

ผู้ติดต่อ/ผู้ประสานงาน

ตำแหน่ง โทรศัพท์
Email

ลักษณะของกิจการ

ประเภทกลุ่มธุรกิจ คลิกที่ช่องข้างล่างเพื่อเลือกหนึ่งตัวเลือก

อื่นๆ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด)

2.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้าในประเทศไทย

เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้าในประเทศไทย
วันที่จดทะเบียน
หรือ
จดทะเบียนพาณิชย์ หรือลงทะเบียนธุรกิจ E-Commerce กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่จดทะเบียน
หรือ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่จดทะเบียน

จำนวนการจ้างงาน   คน
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่รวมที่ดิน) บาท

2.2 ยอดขายโดยประมาณในระยะ 6 เดือน ที่ผ่านมา
เดือน จำนวน บาท
เดือน จำนวน บาท
เดือน จำนวน บาท
เดือน จำนวน บาท
เดือน จำนวน บาท
เดือน จำนวน บาท

2.3 รวมปริมาณ / มูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ปริมาณการขายต่อปี หน่วย
มูลค่าทางการตลาด   บาท
ส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ

2.4 เป็นสมาชิกของหน่วยงาน / องค์กร / สมาคมการค้าต่างๆ
2.4.1
2.4.2
2.4.3

2.5 เคยได้รับรางวัล หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติต่างๆ
2.5.1
2.5.2
2.5.3

2.6 ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีเครื่องหมายการค้า / ตรายี่ห้อ
2.6.1
2.6.2
2.6.3

2.7 ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ได้แก่

2.8 เคยได้รับการเลือกให้เข้าร่วมงาน / กิจกรรมอื่นๆ ของ สสว. (ระบุชื่องาน / ชื่อกิจกรรมและปีที่เข้าร่วม)
2.8.1 ปีที่เข้าร่วม พ.ศ
2.8.2 ปีที่เข้าร่วม พ.ศ
2.8.3 ปีที่เข้าร่วม พ.ศ

3. จุดประสงค์ในการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล SME Start up Awards 2018

4. ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากช่องทางไหน

5. ท่านคาดว่าจะได้รับความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร จากการเข้าร่วมการประกวดหรือไม่

เอกสารประกอบการสมัคร

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
ไฟล์ประเภท .docx | .xlsx | .doc | .xls | .pdf | .jpg | .zip | .rar ไม่เกิน 10 Mb.

2. โบรชัวร์ / รูปถ่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการ / Company Profile
ไฟล์ประเภท .jpg | .png | .bmp ไม่เกิน 4 Mb.

ส่งใบสมัคร

คลิกเพื่อยอมรับ

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนตามหัวข้อ 2.1 (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
2. โบรชัวร์ / รูปถ่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการ / Company Profile

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อมูลและรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร และข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัลสุดยอด SME Start up Awards ครั้งที่ 2 ที่กำหนดทุกประการ และขอให้ข้อมูลรายละเอียดตามที่ระบุ เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการนี้เท่านั้น ทั้งนี้ มติใดๆ ของการประกวด ตลอดจนการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด