ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าประกวด

การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 13

กลุ่มธุรกิจ SME เป้าหมาย  เป็นธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ใน 21 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

ภาคการผลิต

 1. ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
 2. ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์
 3. ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 4. ธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 5. ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น
 6. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้
 7. ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
 8. ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
 9. ธุรกิจพลาสติกและยาง
 10. ธุรกิจสิ่งพิมพ์
 11. ธุรกิจเซรามิก และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ
 12. ธุรกิจเครื่องสำอาง ยาและสมุนไพร

ภาคการค้า

 1. ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
 2. ธุรกิจเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ภาคบริการ

 1. ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และภัตตาคาร
 2. ธุรกิจโลจิสติกส์
 3. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
 4. ธุรกิจงานสร้างสรรค์ และออกแบบ
 5. ธุรกิจก่อสร้าง
 6. ธุรกิจซ่อมบำรุง

ภาคการเกษตร

 1. ธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 2. ธุรกิจอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก 21 กลุ่มธุรกิจข้างต้น

นิยามของกลุ่มธุรกิจ SME เป้าหมาย

ธุรกิจ SME เป้าหมายของการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่13 (13th SME National Awards 2021)
ในภาคการผลิต ภาคบริการ  ค้าส่ง หรือค้าปลีก  และ ธุรกิจเกษตร มีนิยามในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

ภาคการผลิต
1. ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิตแล้วจำหน่าย และรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
ที่เป็นอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป ที่มีคุณภาพปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภค อุปโภค ของมนุษย์
2. ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิต จำหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
ด้านชิ้นส่วนยานยนต์ ยานพาหนะประเภทต่างๆ และอุปกรณ์เสริมสำหรับยานยนต์ แม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์ สำหรับเพื่อใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หรือภาคการค้า
3. ธุรกิจไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น การผลิตแผ่นวงจรพิมพ์
และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อุปกรณ์โทรคมนาคม เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์
ไฟฟ้า และอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นต้น
4. ธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิตเครื่องอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางศัลยกรรม อุปกรณ์และของใช้ทางการแพทย์
5. ธุรกิจสิ่งทอ และแฟชั่น หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิตหรือจำหน่าย สินค้า ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมเครื่องหนัง สินค้า Lifestyle รวมถึงอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่ครอบคลุมการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น
6. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์จากไม้ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิต จำหน่าย ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าด้านเฟอร์นิเจอร์
เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากโลหะ หรือโลหะที่ใช้ในงานตกแต่งบ้านพักอาศัย สำนักงาน ร้านค้า สถานประกอบการ หรือเพื่อวัตถุ
ประสงค์อื่นๆ
7. ธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า อัญมณี เครื่องประดับ
8.ธุรกิจเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิต จำหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้าด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ หุ่นยนต์ ชิ้นส่วน แม่พิมพ์สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับเพื่อใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หรือภาคการค้า
9. ธุรกิจพลาสติก และยาง หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิต จำหน่าย ประกอบชิ้นส่วนที่ใช้พลาสติก หรือยางเป็นวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบหลัก
10. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิต จำหน่าย ออกแบบ หรือบริการด้านการพิมพ์ เช่น แผ่นพับ บรรจุภัณฑ์ วารสาร หนังสือ และสติกเกอร์ เป็นต้น
11. ธุรกิจเซรามิก และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด หรือส่วนใหญ่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ บนเปลือกโลก ซึ่งกรรมวิธีการผลิต
ต้องผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วยและเครื่องประดับ กระเบื้องปูพื้นปิดผนัง โมเสค
เครื่องสุขภัณฑ์ และลูกถ้วยไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้ว เช่น กระจก เป็นต้น
12. ธรุกิจเครื่องสำอาง ยาและสมุนไพร
เครื่องสำอาง หมายถึง ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงเพื่อใช้บนผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยใช้ทา ถู นวด พ่น โรย มีจุดประสงค์เพื่อทำความสะอาดหรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลัหษณะ
ยาต้นตำรับ/ยาต้นแบบ หรือเรียกว่ายาจดสิทธิบัตร หมายถึง ยาที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการศึกษาวิจัย จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนสูง โดนผู้ผลิตยาต้นตำรับจะได้รับสิทธิบัตรผูกขาดในการผลิตยาเป็นเวลา 20 ปี
ยาชื่อสามัญ เป็นการผลิตลอกเลียนสูตรยาต้นตำรับ/ยาต้นแบบ โดยผลิตขึ้นภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าตามสิทธิของผู้ครอบครองสิทธิบัตรยา แต่มีตัวยาสำคัญชนิดเดียวกันกับยาต้นตำรับเป็นการผลิตเมื่อยาต้นแบบนั้นได้หมดสิทธิบัตรไปแล้ว
ยาจากสมุนไพร หมายถึง ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ยาแผนโบราณที่ใช้กับมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือยาตามองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกตามที่ รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนด เพื่อการบำบัด รักษา และบรรเทา ความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือการป้องกันโรค
สมุนไพร หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิตผลธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์ จุลชีพ หรือแร่ ที่ใช้ ผสม ปรุงหรือแปรสภาพ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ภาคบริการ ค้าส่ง หรือค้าปลีก
13. ธุรกิจค้าปลีก หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการซื้อขายสินค้าแก่ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคนสุดท้าย
เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นต้น
ธุรกิจค้าส่ง หมายถึง  ธุรกิจที่ดำเนินการขายสินค้าและบริการให้กับผู้ซื้อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการขายต่อ หรือซื้อไปใช้ในการประกอบธุรกิจ 
14. ธุรกิจเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิต หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชน ท้องถิ่น ธุรกิจที่ให้บริการบำบัด หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งช่วยลดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมถึงธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
15. ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และ ภัตตาคาร หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการให้บริการที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอำนวย
ความสะดวกในการพักอาศัย และพักผ่อน รวมถึงธุรกิจที่ให้บริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
16. ธุรกิจโลจิสติกส์ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการบริหารสินค้าคงคลัง การสั่งซื้อ การบริหารข้อมูลและกิจกรรมการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมเสริม ได้แก่ การบริหารคลังสินค้า การดูแลสินค้า การจัดซื้อ การบรรจุหีบห่อ การบริหารความต้องการ
ของลูกค้า รวมถึง การบริการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รถและเรือรับจ้างประจำทาง รถและเรือรับจ้างไม่ประจำทาง
บริการด้านซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจโลจิสติกส์
17. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และรวมถึงธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และสถานบริการเชิงสุขภาพอื่นๆ
18. ธุรกิจงานสร้างสรรค์ และออกแบบ หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินการผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้า รวมทั้งการออกแบบ
ทางด้านสถาปัตยกรรม (การออกแบบอาคาร ตกแต่งภายใน) โดยความคิดสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบสำคัญ เช่น การผลิตโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ด้าน IT ธุรกิจแอนิเมชัน ธุรกิจโฆษณา ศิลปะและศิลปะวัตถุ และธุรกิจบันเทิง ได้แก่ การแสดง เพลง
ภาพยนตร์ และภาพถ่าย
19. ธุรกิจก่อสร้าง หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบวิศวกรรม
ระบบสาธารณูปโภคและงานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับบริการรับเหมาก่อสร้าง
20. ธุรกิจซ่อมบำรุง หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้
ในครัวเรือน เป็นต้น

ธุรกิจเกษตร
21. ธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
ธุรกิจการเกษตร
หมายถึง กระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาขาการเกษตรและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงการผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์และจับสัตว์น้ำ รวมทั้งการผลิต ปัจจัยการผลิต ธุรกิจการรวบรวมสินค้าจากเกษตรกร การแปรรูป การขายปลีก-ขายส่ง การเก็บรักษา การขนส่งสินค้าไปสู่ผู้บริโภค
เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง เทคโนโลยีซึ่งนำเอาความรู้ทางด้านต่างๆของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิตหรือทางกระบวนการ ของสินค้าหรือบริการ โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทางการแพทย์ เป็นต้น

22. ธุรกิจอื่นๆที่นอกเหนือจาก 21 กลุ่มธุรกิจข้างต้น