รางวัลสำหรับการประกวด

การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

เกณฑ์การพิจารณาในแต่ละประเภทรางวัล     แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

โดยผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณามอบรางวัลต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละหมวด และในแต่ละหมวดจะประกอบ
ไปด้วยประเด็นพิจารณา 5 – 8 ข้อ เพื่อใช้สัมภาษณ์ ตรวจสอบ และการขอเอกสาร/ หลักฐานจากผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับ
รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 

นอกจากนี้การประกวดครั้งที่ 13 ยังมีรางวัลพิเศษ ได้แก่ SME 3 ซ้อน , SME 5 ปีซ้อน และรางวัล new normal