สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ได้รับรางวัล

การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติได้นำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(
Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด
เพื่อมอบรางวัลให้กับ
SME ที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

  • ได้รับโล่รางวัลที่สลักนามจากท่านนายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นมาตรฐานสากล และการตรวจสุขภาพธุรกิจ เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง
    และโอกาสในการประกอบธุรกิจ
  • ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมด้านช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้า การจับคู่ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    ตามที่ สสว. จัดขึ้น
  • เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญ
    ในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง