เกี่ยวกับการประกวด

ความเป็นมา


          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีวิสัยทัศน์ (Vision) พ.ศ. 2560-2565 “เป็นผู้ชี้นำในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ SME สู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน” และมีพันธกิจ (Mission) ในการบูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม SME ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ SME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล โดยในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม ในช่วง 5 ปีข้างหน้า จำเป็นต้องเร่งพัฒนายกระดับ SME ไทยทุกระดับการเติบโตให้มีศักยภาพ มีความสามารถในการทำธุรกิจระดับสากลมากขึ้น เพื่อช่วยให้ SME มีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้น ช่วยสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างแท้จริง
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.) ได้ร่วมจัดการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14 โดยเล็งเห็นความสำคัญของแนวคิดของภาครัฐ ที่ต้องการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ประสบความสำเร็จด้วย “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” นอกจากนี้ ยังต้องการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ในปีนี้จึงได้มีการปรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัล SME National Awards ให้เพิ่มเติมแนวคิดของ BCG ในหลักเกณฑ์ของการประเมินรางวัลฯ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนแนวคิดของภาครัฐที่ต้องการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น และทั้งนี้ BCG Model มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
          เนื่องในโอกาสพิเศษที่การจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครบรอบ 14 ครั้งปีนี้จึงได้มีการมอบถ้วยรางวัลพิเศษ 5 รางวัล เพิ่มเติม ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 หรือ 5 ปีซ้อน รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติยอดเยี่ยม รางวัล SME โดดเด่นด้านนวัตกรรม รางวัล SME โดดเด่นด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และรางวัล SME โดดเด่นด้านการปรับกลยุทธ์พิชิต Covid-19

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสรรหา SME ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดีมีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
  2. เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจตนเอง
  3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศและระดับสากล