เกี่ยวกับการประกวด

ความเป็นมา

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาท หน้าที่ และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของประเทศ ได้จัดกิจกรรม  การประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยใช้ชื่อว่า รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards  ขึ้น โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 12 ครั้ง  เริ่มครั้งแรกในปี 2549  โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.) ด้วยการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน  ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าวมีความคาดหวังว่าจะเป็นเวทีในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/คุณภาพ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME เกิดแรงจูงใจ เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นสู่ระดับสากล ซึ่งการจัดประกวดที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีธุรกิจ SME จำนวนมากให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด  ดังนั้น สสว. จึงได้จัดให้มีการประกวดรางวัล SME National Awards อย่างต่อเนื่อง และเมื่อปี 2560  ได้จัดประกวด รางวัล SME Start up เป็นครั้งแรกสำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ SME ของไทย

ปี 2564  สสว. จึงได้กำหนดจัด การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 (13th SME National Awards) ขึ้น โดยมีกลุ่มธุรกิจ SME  ที่เป็นเป้าหมายใน 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก 21 กลุ่มธุรกิจย่อย สำหรับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล นั้น  จะอ้างอิงเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาปรับใช้เพื่อให้การพิจารณาต่างๆ มีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

  1.  เพื่อสรรหา SME ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
  2. เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบการ SME รายอื่น ๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจตนเอง
  3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศและระดับสากล