ห้องภาพ

SME Awards ครั้งที่ 10 และ SME Start up ครั้งที่ 2 : มอบรางวัล

SME Awards ครั้งที่ 10 และ SME Start up ครั้งที่ 2 : ประกาศผลรางวัล

SME Awards ครั้งที่ 10 และ SME Start up ครั้งที่ 2 : งานแถลงข่าว

ครั้งที่ 9 พิธีประกาศผลและมอบรางวัล

ครั้งที่ 9 แถลงข่าวและสัมภาษณ์พิเศษ

ครั้งที่ 8 พิธีประกาศผลและมอบรางวัล

ครั้งที่ 8 การสัมภาษณ์และตรวจประเมินฯ

ครั้งที่ 8 การแถลงข่าวและสัมภาษณ์พิเศษ

ครั้งที่ 7 กิจกรรมที่ลำปาง

ครั้งที่ 7 กิจกรรมที่ระยอง

275775 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)