ห้องภาพ

ครั้งที่ 7 กิจกรรมที่ระยอง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัล SMEs National Awards 2015
(การประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7)
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องสร้อยทอง 3 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

316222 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)