ห้องภาพ

ครั้งที่ 7 กิจกรรมที่ลำปาง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพิจารณา
รางวัล SMEs National Awards 2015
(การประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7)
วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องเวียงคำ ชั้นลอย โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

316259 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)