ห้องภาพ

ครั้งที่ 9 พิธีประกาศผลและมอบรางวัล

วันที่ 7 มีนาคม 2561

พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และการประกวดรางวัล SMEs Start up Awards 2017 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เขตพญาไท กรุงเทพฯ

384224 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)