ข่าวสาร

การอบรมยกระดับ SME ไทยสู่สุดยอด SME หลักสูตร “โคชชิ่ง SME สำหรับการก้าวสู่สุดยอด SME “ รุ่นที่ 1

วันที่ 26 เมษายน 2562

นายวชิระ แก้วกอ ผอ.ฝปค. รักษาการ ผอ.กขส. ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม ยกระดับ SME ไทยสู่สุดยอด SME ในหัวข้อ “โคชชิ่ง SME สำหรับการก้าวสู่สุดยอด SME “ รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการประกวด SME National Awards ปี 2562 ณ อาคารวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ                                             

 

 

 

394889 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)