ห้องภาพ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร “โคชชิ่ง SME สำหรับการก้าวสู่สุดยอด SME “ รุ่นที่ 1

วันที่ 30 เมษายน 2562

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร “โคชชิ่ง SME สำหรับการก้าวสู่สุดยอด SME “ รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการประกวด SME National Awards ปี 2562 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ อาคารวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

384239 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)