ห้องภาพ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน สำหรับผู้ประกอบการ SME” รุ่นที่ 1 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน สำหรับผู้ประกอบการ SME” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

384202 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)