ห้องภาพ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร “โคชชิ่ง SME สำหรับการก้าวสู่สุดยอด SME “ รุ่นที่ 2

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร “โคชชิ่ง SME สำหรับการก้าวสู่สุดยอด SME “ รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

421083 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)