ข่าวสาร

สมัครอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานสำหรับผู้ประกอบการ SME รุ่นที่ 4 (โคราช) วันที่ 24 พ.ค. 62

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก)

หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่านจะได้รับ E-mail แจ้งผลการพิจารณาเข้ารับการอบรม ภายใน 2 วัน

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

351564 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)