ข่าวสาร

สมัครอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานสำหรับผู้ประกอบการ SME รุ่นที่ 2 (ชลบุรี) วันที่ 28 พ.ค. 62

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก)

หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่านจะได้รับ E-mail แจ้งผลการพิจารณาเข้ารับการอบรม ภายใน 2 วัน

 

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

351580 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)