ข่าวสาร

สมัครอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานสำหรับผู้ประกอบการ SME รุ่นที่ 5 (สงขลา) วันที่ 30 พ.ค. 62

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก)

หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่านจะได้รับ E-mail แจ้งผลการพิจารณาเข้ารับการอบรม ภายใน 2 วัน

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

351568 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)