ข่าวสาร

สมัครอบรม หลักสูตรแนะแนวทางการประกอบวิชาชีพ “ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” รุ่นที่ 1 (กรุงเทพฯ) วันที่ 4 มิ.ย. 62

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก)

หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่านจะได้รับ E-mail แจ้งผลการพิจารณาเข้ารับการอบรม ภายใน 2 วัน

 

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

351588 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)