ข่าวสาร

สมัครอบรม หลักสูตรแนะแนวทางการประกอบวิชาชีพ “ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน” รุ่นที่ 2 (กรุงเทพฯ) วันที่ 14 มิ.ย. 62

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก)

หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่านจะได้รับ E-mail แจ้งผลการพิจารณาเข้ารับการอบรม ภายใน 2 วัน

 

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

351567 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)