ข่าวสาร

สมัครอบรม หลักสูตร “การตรวจประเมินภายใน ตามมาตรฐาน ISO 9001” รุ่นที่ 2 (กรุงเทพฯ) วันที่ 20 มิ.ย. 62

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก)

หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่านจะได้รับ E-mail แจ้งผลการพิจารณาเข้ารับการอบรม ภายใน 2 วัน

 

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

351583 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)