ข่าวสาร

สมัครอบรม หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์สู่มาตรฐานครัวโลก” (ชัยนาท) วันที่ 21 มิ.ย. 62

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก)

หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่านจะได้รับ E-mail แจ้งผลการพิจารณาเข้ารับการอบรม ภายใน 2 วัน

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

351591 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)