ห้องภาพ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน สำหรับผู้ประกอบการ SME” รุ่นที่ 2 

วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ภาพบรรยากาศการอบรมยกระดับ SME ไทยสู่สุดยอด SME “หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน สำหรับผู้ประกอบการ SME”  รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการประกวด SME National Awards ปี 2562 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี

421060 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)