ห้องภาพ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานสำหรับผู้ประกอบการ SME” รุ่นที่ 4

วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานสำหรับผู้ประกอบการ SME” รุ่นที่ 4 ภายใต้โครงการประกวด SME National Awards ปี 2562 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมลีโอซอ จ.นครราชสีมา

421063 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)