ห้องภาพ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานสำหรับผู้ประกอบการ SME” รุ่นที่ 5

วันที่ 10 มิถุนายน 2562

นายวชิระ แก้วกอ ผอ.ฝปค. รักษาการ ผอ.กขส. ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมยกระดับ SME ไทยสู่สุดยอด SME “หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน สำหรับผู้ประกอบการ SME” รุ่นที่ 5 ภายใต้โครงการประกวด SME National Awards ปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

421079 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)