ข่าวสาร

การอบรมยกระดับ SME ไทยสู่สุดยอด SME “หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน สำหรับผู้ประกอบการ SME” รุ่นที่ 4

วันที่ 10 มิถุนายน 2562

นายวชิระ แก้วกอ ผอ.ฝปค. รักษาการ ผอ.กขส. ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมยกระดับ SME ไทยสู่สุดยอด SME “หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน สำหรับผู้ประกอบการ SME” รุ่นที่ 4 ภายใต้โครงการประกวด SME National Awards ปี 2562 ณ โรงแรมลีโอซอ จ.นครราชสีมา

394882 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)