ห้องภาพ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “หลักสูตรแนะแนวทางการประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535″ รุ่นที่ 1

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “หลักสูตรแนะแนวทางการประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535″ รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการประกวด SME National Awards ปี 2562  วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

 

421084 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)