ห้องภาพ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม หลักสูตร “โคชชิ่ง SME สำหรับการก้าวสู่สุดยอด SME” รุ่นที่ 3

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร “โคชชิ่ง SME สำหรับการก้าวสู่สุดยอด SME” รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการประกวด SME National Awards ปี 2562  วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

421058 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)