ห้องภาพ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 9001” รุ่นที่ 1 

วันที่ 14 มิถุนายน 2562

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 9001” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการประกวด SME National Awards ปี 2562  วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

421075 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)