ข่าวสาร

สมัครอบรม หลักสูตร “การขอ/ต่ออายุ ใบอนุญาตโรงงาน สำหรับธุรกิจ Start up” (กรุงเทพฯ) วันที่ 12 ก.ค. 62

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก)

 

หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่านจะได้รับ E-mail แจ้งผลการพิจารณาเข้ารับการอบรม ภายใน 2 วัน

351581 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)