ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตร “การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน” ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา น้ำ ป่า ทุ่งกุลาร้องไห้ ต. กำแพง จ. ร้อยเอ็ด วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563

ภาพบรรยากาศการจัดอบรม หลักสูตร “การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน” ภายใต้โครงการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา น้ำ ป่า ทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลกำแพง จังหวัดร้อยเอ็ด วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563