ห้องภาพ

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตร “การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน” ณ อำเภอภูหลวง จ.เลย วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

ภาพบรรยากาศการจัดอบรม หลักสูตร “การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน” ภายใต้โครงการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ณ อำเภอภูหลวง จ.เลย วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563

421056 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)