ห้องภาพ

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตร “การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน” ณ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

ภาพบรรยากาศการจัดอบรม หลักสูตร “การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน” ภายใต้โครงการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ณ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563

421073 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)