ความเป็นมา

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาท หน้าที่ และภารกิจ ในการ
ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของประเทศ ได้จัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ
SME โดยใช้ชื่อว่า รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards ขึ้น โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 11 ครั้ง
เริ่มครั้งแรกในปี 2549  โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.) ด้วยการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อมอบ
รางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าว
มีความคาดหวังว่าจะเป็นเวทีในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีการบริหารจัดการธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/คุณภาพ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME เกิดแรงจูงใจ
เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นสู่ระดับสากล ซึ่งการจัดประกวดที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีธุรกิจ
SME จำนวนมากให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด  ดังนั้น สสว. จึงได้จัดให้มีการประกวดรางวัล SME National
Awards อย่างต่อเนื่อง และเมื่อปี 2560  ได้จัดประกวด รางวัล SME Start up เป็นครั้งแรกสำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจ
ไม่เกิน 3 ปี เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ SME ของไทย

      ปี 2563 สสว. จึงได้กำหนดจัดการประกวดเป็น 2 รางวัล ได้แก่ การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12
(
12th SME National Awards) และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 ขึ้น โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มธุรกิจ SME
สำหรับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล จะอ้างอิงเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาปรับใช้เพื่อให้การพิจารณาต่างๆ
มีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสรรหา SME ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
    บริหารจัดการ  มีความโปร่งใส และ มีธรรมาภิบาล
  2. เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจและการบริหาร
    จัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจตนเอง
  3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพ
    ของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศและระดับสากล
365995 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)