คุณสมบัติผู้สมัคร วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

ผู้ประกอบการที่เข้าประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10

1. ต้องเป็นกิจการที่ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามข้อกำหนดของกระทรวง กำหนดจำนวนการจ้างงาน หรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 ซึ่งออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้

2. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล ในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
3. ต้องมีการดำเนินธุรกิจก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวดไม่น้อยกว่า 3 ปี และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้น
4. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล หรือธุรกิจในเครือ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51%
5. ผู้บริหารหลักของกิจการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
6. ธุรกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไม่มีสิทธิ์สมัคร
7. ธุรกิจในเครือที่ปฏิบัติเฉพาะงานด้านสนับสนุนให้กับธุรกิจหลักหรือธุรกิจแม่ ไม่มีสิทธิ์สมัคร ตัวอย่างของงานสนับสนุน เช่น การขาย การตลาด การกระจายสินค้า การบัญชี การเงิน การบุคคล การบริการความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อ กฎหมาย วิจัย และพัฒนา เป็นต้น
8. ธุรกิจในเครือกับธุรกิจแม่ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดในปีเดียวกัน
9. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

ผู้ประกอบการที่เข้าประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 2

1. เป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือลงทะเบียนธุรกิจ E-commerce กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือเป็นนิติบุคคล หรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2. ต้องมีการดำเนินธุรกิจก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวดไม่เกิน 3 ปี และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย
3. ต้องเป็นธุรกิจเอกชนหรือธุรกิจในเครือ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51%
4. ผู้บริหารหลักของกิจการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
5. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
6. ต้องไม่เคยได้รับรางวัลสุดยอด SME Start up มาก่อน

256991 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)