คุณสมบัติผู้สมัคร วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

คุณสมบัติเบื้องต้นของธุรกิจที่เข้าประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11

1. ต้องเป็นกิจการที่ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

โดยมีข้อพิจารณาดังนี้
1. จำนวนการจ้างงาน พิจารณาจากหลักฐานแสดงจำนวนการจ้างงานที่จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด
2. รายได้พิจารณาจากรายได้รวมที่ระบุไว้ในงบการเงินปีล่าสุดที่นำส่งต่อทางราชการหรือที่มีเอกสารบัญชีแสดงรายได้
3. กรณีที่จำนวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดหนึ่ง แต่จำนวนรายได้เข้าลักษณะของวิสาหกิจอีกขนาดหนึ่ง
ให้ถือจำนวนการจ้างงานหรือรายได้ที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ความหมายของกิจการผลิต กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กิจการผลิต ครอบคลุมถึง การผลิตที่เป็นลักษณะของการประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยความหมายที่เป็นสากล
ของการผลิตคือ การเปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกล หรือเคมีภัณฑ์ โดยไม่คำนึงว่างานนั้น
ทำโดยเครื่องจักรหรือมือ  ​ทั้งนี้ กิจการผลิตสินค้าในที่นี้ รวมถึงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอย่างง่ายที่มีลักษณะ
เป็นการอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนด้วย

กิจการค้า หมายถึง การให้บริการเกี่ยวกับการค้า โดยที่
– การค้าส่งหมายถึง การขายสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้แก่ ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม
สถาบันผู้ใช้ในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายให้ผู้ค้าส่งด้วยกันเอง
– การค้าปลีก หมายถึง การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้าทั้งสินค้าใหม่ และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชนทั่วไป
เพื่อการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน การค้าในที่นี้มีความหมายรวมถึงการเป็นนายหน้า
หรือตัวแทนการซื้อขาย สถานีบริการน้ำมัน และสหกรณ์ผู้บริโภค

 กิจการให้บริการ หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การขนส่ง การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่องดื่มของภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการ
เช่าสิ่งบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ การให้บริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการที่ให้กับธุรกิจ การซ่อมแซม
ทุกชนิด และการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

2. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล หรือมีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือลงทะเบียนธุรกิจ E-commerce กับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือมีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
3. ต้องมีการดำเนินธุรกิจก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวดไม่น้อยกว่า 3 ปี และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจนั้น
4. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล หรือธุรกิจในเครือ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยต้องมี ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทย
ไม่น้อยกว่า 51%
5. ผู้บริหารหลักของกิจการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
6. ธุรกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) หรืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไม่มีสิทธิ์สมัคร
7. ธุรกิจในเครือที่ปฏิบัติเฉพาะงานด้านสนับสนุนให้กับธุรกิจหลักหรือธุรกิจแม่ ไม่มีสิทธิ์สมัคร ตัวอย่างของงานสนับสนุน
เช่น การขาย การตลาด การกระจายสินค้า การบัญชี การเงิน การบุคคล การบริการความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดซื้อ กฎหมาย วิจัย และพัฒนา เป็นต้น
8. ธุรกิจในเครือกับธุรกิจแม่ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดในปีเดียวกัน
9. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล


คุณสมบัติเบื้องต้นของธุรกิจที่เข้าประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

1. ต้องเป็นกิจการที่ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล หรือมีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือลงทะเบียนธุรกิจ E-commerce
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือมีการขึ้นทะเบียน
กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
3. ต้องมีการดำเนินธุรกิจก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวดไม่เกิน 3 ปี และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย
4. ต้องเป็นธุรกิจเอกชนหรือธุรกิจในเครือ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51%
5. ผู้บริหารหลักของกิจการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
6. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
7. ต้องไม่เคยได้รับรางวัลสุดยอด SME Start up มาก่อน

351582 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)