ติดต่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์
1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

นายอำพล วรธงไชย หรือ นางสาวอมีนา  ชุดไทยสง
โทรศัพท์ 08 3202 9999 หรือ 0 2619 5500 ต่อ 582
Email : smesnationalawards2019@gmail.com
Website : www.smesnationalawards.com
Line@ : @dkh7000r
Facebook Fanpage : web.facebook.com/smesnationalawards

351578 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)