ติดต่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์
1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 02 – 6195500
โทร 0 2619 5500 ต่อ 572 (ฐิตารีย์) I thitaree@ftpi.or.th
โทร 0 2619 5500 ต่อ 582 (อมีนา) I amena@ftpi.or.th

256989 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)