คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติเบื้องต้นของธุรกิจที่เข้าประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14

  1. ต้องเป็นกิจการที่ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 และประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่องการกำหนดลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563
  2. ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล หรือมีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือลงทะเบียนธุรกิจ
    E-commerce กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือมีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
  3. ต้องมีการดำเนินธุรกิจก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวด ไม่น้อยกว่า 3 ปี และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้น
    (จดทะเบียนจัดตั้งกิจการก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2562)