รางวัล SME Start up Awards ครั้งที่ 2

  1. ข้อมูลผู้สมัคร โปรดศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและกรอกข้อความให้ครบถ้วนชัดเจนที่สุด

  ชื่อกิจการ (ไทย)
  ชื่อกิจการ (อังกฤษ)
  ชื่อ-นามสกุล ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ
  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
  รหัสสมาชิก สสว. (สมัครได้ที่ members.sme.go.th)
  ที่อยู่

  เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
  โทรศัพท์: โทรสาร:
  Website

  ผู้ติดต่อ/ผู้ประสานงาน

  ตำแหน่ง โทรศัพท์
  Email

  ลักษณะของกิจการ

  ประเภทกลุ่มธุรกิจ คลิกที่ช่องข้างล่างเพื่อเลือกหนึ่งตัวเลือก

  อื่นๆ

  2. คุณสมบัติของผู้สมัคร (ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมการประกวด)

  2.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้าในประเทศไทย

  เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้าในประเทศไทย
  วันที่จดทะเบียน
  หรือ
  จดทะเบียนพาณิชย์ หรือลงทะเบียนธุรกิจ E-Commerce กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  วันที่จดทะเบียน
  หรือ
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่จดทะเบียน

  จำนวนการจ้างงาน   คน
  มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่รวมที่ดิน) บาท

  2.2 ยอดขายโดยประมาณในระยะ 6 เดือน ที่ผ่านมา
  เดือน จำนวน บาท
  เดือน จำนวน บาท
  เดือน จำนวน บาท
  เดือน จำนวน บาท
  เดือน จำนวน บาท
  เดือน จำนวน บาท

  2.3 รวมปริมาณ / มูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
  ปริมาณการขายต่อปี หน่วย
  มูลค่าทางการตลาด   บาท
  ส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็นร้อยละ

  2.4 เป็นสมาชิกของหน่วยงาน / องค์กร / สมาคมการค้าต่างๆ
  2.4.1
  2.4.2
  2.4.3

  2.5 เคยได้รับรางวัล หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติต่างๆ
  2.5.1
  2.5.2
  2.5.3

  2.6 ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีเครื่องหมายการค้า / ตรายี่ห้อ
  2.6.1
  2.6.2
  2.6.3

  2.7 ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ได้แก่

  2.8 เคยได้รับการเลือกให้เข้าร่วมงาน / กิจกรรมอื่นๆ ของ สสว. (ระบุชื่องาน / ชื่อกิจกรรมและปีที่เข้าร่วม)
  2.8.1 ปีที่เข้าร่วม พ.ศ
  2.8.2 ปีที่เข้าร่วม พ.ศ
  2.8.3 ปีที่เข้าร่วม พ.ศ

  3. จุดประสงค์ในการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล SME Start up Awards 2018

  4. ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากช่องทางไหน

  5. ท่านคาดว่าจะได้รับความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร จากการเข้าร่วมการประกวดหรือไม่

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
  ไฟล์ประเภท .docx | .xlsx | .doc | .xls | .pdf | .jpg | .zip | .rar ไม่เกิน 10 Mb.

  2. โบรชัวร์ / รูปถ่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการ / Company Profile
  ไฟล์ประเภท .jpg | .png | .bmp ไม่เกิน 4 Mb.

  ส่งใบสมัคร

  คลิกเพื่อยอมรับ

  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนตามหัวข้อ 2.1 (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
  2. โบรชัวร์ / รูปถ่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการ / Company Profile

  ข้าพเจ้าขอรับรองข้อมูลและรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร และข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัลสุดยอด SME Start up Awards ครั้งที่ 2 ที่กำหนดทุกประการ และขอให้ข้อมูลรายละเอียดตามที่ระบุ เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการนี้เท่านั้น ทั้งนี้ มติใดๆ ของการประกวด ตลอดจนการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด