ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าประกวด

การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 14

กลุ่มธุรกิจ SME เป้าหมาย  เป็นธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ใน 24 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

ภาคการผลิต

1. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2. ธุรกิจเครื่องสำอาง
3. ธุรกิจยาและอาหารเสริม
4. ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์
5. ธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
6. ธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
7. ธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่น
8. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์จากไม้
9. ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
10. ธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
11. ธุรกิจพลาสติกและยาง
12. ธุรกิจสิ่งพิมพ์
13. ธุรกิจเซรามิกและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ

ภาคการบริการ

14. ธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
15. ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยวและภัตตาคาร
16. ธุรกิจโลจิสติกส์
17. ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
18. ธุรกิจงานสร้างสรรค์ และออกแบบ
19. ธุรกิจก่อสร้าง
20. ธุรกิจซ่อมบำรุง
21. ธุรกิจด้านการศึกษา

ภาคการค้าส่ง หรือค้าปลีก

22. ธุรกิจค้าส่ง หรือ ค้าปลีก

ภาคธุรกิจเกษตร

23. ธุรกิจการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
24. ธุรกิจอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก 23 กลุ่มธุรกิจข้างต้น