สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ได้รับรางวัล

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
ผู้ประกอบการ SME ที่สมัครเข้าประกวดรางวัล

  1. ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นมาตรฐานสากล และการตรวจสุขภาพธุรกิจ เพื่อให้รู้จุดอ่อนจุดแข็งและโอกาสในการประกอบธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  2. ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล จะได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ SME National Awards ในการส่งเสริมการขาย
  3. ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมด้านช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้า การจับคู่ธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ สสว. จัดขึ้นเป็นลำดับแรกตามเงื่อนไขที่กำหนด
  4. การได้เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ได้ตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม New** ในการเข้าร่วมโครงการในปีนี้

  1. ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติยอดเยี่ยม (ได้คะแนนรวมสูงสุดในปีนี้) จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 60,000 บาท 1 สิทธิ์ ในการเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายของการเช่าพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง / ค่าธรรมเนียม การลงทะเบียนเข้านำเสนอผลงาน / ค่าเดินทาง / ค่าที่พัก เป็นต้น
  2. ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 หรือ 5 ปีซ้อน, รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติยอดเยี่ยม, รางวัล SME โดดเด่นด้านนวัตกรรม, รางวัล SME โดดเด่นด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และรางวัล SME โดดเด่นด้านการปรับกลยุทธ์พิชิต Covid-19 รวมเป็น 5 บริษัท จะได้รับโอกาสและการสนับสนุน เพื่อเข้าร่วมการอบรม/สัมมนา/ดูงาน ของ APO (Asian Productivity Organization) ตามความสนใจของ SME อีกด้วย ดูรายละเอียดทุน APO Program ได้ที่ https://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-program