เกี่ยวกับการประกวด

          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ MSME ของประเทศ ได้จัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยใช้ชื่อว่า “รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ” หรือ “SME National Awards” ขึ้น โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 14 ครั้ง เริ่มครั้งแรกในปี2549  โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ด้วยการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าวมีความคาดหวังว่าจะเป็นเวทีกลางในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/คุณภาพ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs เกิดแรงจูงใจ เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นสู่ระดับสากล ซึ่งการจัดประกวดที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มี SME จำนวนมากให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ต่อมาในปี 2565 สสว. ได้เล็งเห็นว่าธุรกิจขนาด Micro มีความสำคัญต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

          ดังนั้น ในปี 2565 สสว. จึงได้ทำการเพิ่มเติม ธุรกิจขนาด Micro เข้ามาอยู่ในการประกวดรางวัล โดยได้ปรับเปลี่ยนชื่อการจัดการประกวดรางวัลเป็น “รางวัลสุดยอด MSME แห่งชาติ” สำหรับผู้ประกอบการ MSME ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป  โดยมีกลุ่มธุรกิจ SME ที่เป็นเป้าหมายใน 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก 24 กลุ่มธุรกิจย่อย สำหรับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินนั้น จะอ้างอิงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999)  และเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาปรับใช้ เพื่อให้การพิจารณาต่างๆ   มีความเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  สำหรับปี 2566 สสว. ได้จัดให้มีการประกวดรางวัล MSME National Awards อย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 15 เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของไทย 

          โดยการดำเนินโครงการในปี 2566 ได้เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมประกวดรางวัล ได้แก่ MSME Provincial Champion Awards และได้เพิ่มเติมกิจกรรมการต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล MSME National Awards และ MSME Provincial Champion Awards เพื่อเตรียมพร้อม หรือเพิ่มโอกาสทางการค้า ในระดับประเทศ หรือ ในระดับสากล

          เนื่องในโอกาสที่การจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครบรอบ 15 ครั้ง  การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ได้มีการแบ่งประเภทรางวัลเป็น รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ และ   รางวัล SME ดีเด่น  นอกจากนี้ มีรางวัลพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติยอดเยี่ยม  รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 หรือ 5 ปีซ้อน  รางวัล SME  โดดเด่นด้านนวัตกรรม รางวัล SME โดดเด่นด้าน BCG New**  และรางวัล SME โดดเด่นด้านการสร้างคุณค่าต่อสังคม และการเติบโตอย่างยั่งยืน New**

          สำหรับการประกวดรางวัล MSME Provincial Champion Awards  มีรางวัลพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ รางวัล MSME Provincial Champion Awards ยอดเยี่ยม  รางวัล MSME Provincial Champion Awards  โดดเด่นด้านนวัตกรรม รางวัล MSME Provincial Champion Awards โดดเด่นด้าน BCG New**  และรางวัล MSME Provincial Champion Awards โดดเด่นด้านการสร้างคุณค่าต่อสังคม และการเติบโตอย่างยั่งยืน New**

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสรรหา SME ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดีมีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
  2. เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจตนเอง
  3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศและระดับสากล