การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
และหลักสูตรอบรมยกระดับ SME สู่มาตรฐานสากล
และกลยุทธฝ่าวิกฤตโควิด-19 สำหรับผู้ประกอบการ SME ทั่วไป

เกี่ยวกับโครงการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาท หน้าที่ และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของประเทศ ได้จัดกิจกรรม  การประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยใช้ชื่อว่า รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards ขึ้น โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 12 ครั้ง  เริ่มครั้งแรกในปี 2549

รวมภาพ สสว. ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ รวมทั้งกิจกรรม จัดอบรม  และอื่นๆ

E-book ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 มั่นใจสร้างรายได้และเพิ่มยอดขายธุรกิจ SME ไทย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

SME National Awards 2021 การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

เกณฑ์ประเมินรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 และยกระดับผลิตภาพการผลิตด้วยระบบ Lean Automation

สสว. หนุนผู้ประกอบการไทยสู้โควิด จัดประกวดสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 13