ขั้นตอนการพิจารณาตัดสิน วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10

 

 

รางวัล SME Start up ครั้งที่ 2

 

 

หมายเหตุ : กระบวนการพิจารณารางวัล SME Start up จะเหมือนกับกระบวนการพิจารณารางวัลสุดยอด
SME แห่งชาติ แต่จะใช้กระบวนการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณารางวัลเพียงอย่างเดียว ไม่มีการ Site Visit ณ สถานประกอบการ

256970 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)