รางวัลสำหรับการประกวด วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11

เกณฑ์การพิจารณาในแต่ละประเภทรางวัล     แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

โดยผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณามอบรางวัลต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละหมวด และในแต่ละหมวดจะประกอบ
ไปด้วยประเด็นพิจารณา 5 – 8 ข้อ เพื่อใช้สัมภาษณ์ ตรวจสอบ และการขอเอกสาร/ หลักฐานจากผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับ
รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11


ประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

เกณฑ์การพิจารณาในแต่ละประเภทรางวัล    แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

332327 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)