รางวัลสำหรับการประกวด

การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12

เกณฑ์การพิจารณาในแต่ละประเภทรางวัล     แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

โดยผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณามอบรางวัลต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละหมวด และในแต่ละหมวดจะประกอบ
ไปด้วยประเด็นพิจารณา 5 – 8 ข้อ เพื่อใช้สัมภาษณ์ ตรวจสอบ และการขอเอกสาร/ หลักฐานจากผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับ
รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12


ประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4

เกณฑ์การพิจารณาในแต่ละประเภทรางวัล    แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้