รางวัลสำหรับการประกวด วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10

ประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละหมวด และการมอบรางวัล มีดังนี้

รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ

จะพิจารณาให้กับ SME ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน โดยจะได้รับถ้วยรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ และเกียรติบัตร

รางวัล SME ดีเด่น

จะพิจารณาให้กับ SME ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 700 ถึง 799 คะแนน ไม่จำกัดจำนวน โดยจะได้รับถ้วยรางวัล SME ดีเด่น และเกียรติบัตร
รางวัลมาตรฐาน SME

จะพิจารณาให้กับ SME ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 600 ถึง 699 คะแนน ไม่จำกัดจำนวน โดยจะได้รับถ้วยรางวัลมาตรฐาน SME และเกียรติบัตร

 

รางวัล SME Start up ครั้งที่ 2

ประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท มีดังนี้

รางวัลสุดยอด SME Start up

จะพิจารณาให้กับ SME ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 160 คะแนนขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน โดยจะได้รับถ้วยรางวัลสุดยอด SME Start up และเกียรติบัตร

รางวัลมาตรฐาน SME Start up

จะพิจารณาให้กับ SME ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 120 – 159 คะแนน ไม่จำกัดจำนวน โดยจะได้รับถ้วยรางวัลมาตรฐาน SME Start up และเกียรติบัตร

256976 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)