สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ได้รับรางวัล วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

การประกวดสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 และการประกวด SME Start up ครั้งที่ 2

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือจากถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทุกราย ดังนี้

1. สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตามที่ สสว. จัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. สิทธิพิเศษในการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ด้านช่องทางการตลาด/การจำหน่ายสินค้า/ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน/การจับคู่ธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ สสว. จัดขึ้น
3. สิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
4. สิทธิการเข้าร่วมประชาสัมพันธ์องค์กรในฐานะผู้ได้รับรางวัล ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ สสว. มีอยู่

นอกจากนี้ สสว. ได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ในการมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

  • ผู้ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ และผู้ได้รับรางวัล SME ดีเด่น ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บริษัทละ 3 หลักสูตร และได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ 50 ของค่าอบรม
  • ผู้ได้รับรางวัลมาตรฐาน SME ได้รับส่วนลดการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ในอัตราร้อยละ 10
  • ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดฯ ทุกราย จะได้เป็นสมาชิกสถาบันฯ ซึ่งจะได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โครงการสนับสนุนและฝึกอบรมจากทางภาครัฐ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)

ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกราย ได้รับสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจบทบาทของตลาดทุน และแนวทางในการระดมทุนในตลาดทุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการเข้าจดทะเบียนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจก้าวสู่ความสำเร็จ และสามารถใช้ตลาดทุนเป็นเครื่องมือเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนทางธุรกิจ จำนวน 1 ครั้ง

256994 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)