สมัครเข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก)

หมายเหตุ:

  1. ผู้ประกอบการฯ ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องกรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ที่ www.smesnationalawards.com โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลฯ ประกอบการสมัครด้วย ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะเข้าร่วมเฉพาะกิจกรรมฝึกอบรมโดยไม่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดก็ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวรุ่งรวี ล้อซ้ง โทร. 08 3202 9999 E-mail: smesnationalawards2019@gmail.com
  2. คุณสมบัติผู้สมัคร: บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจกับหน่วยงานรัฐ อาทิ จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนโรงงาน จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
  3. ถ้าเป็นกิจการภาคการผลิต ต้องมีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรือรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท กิจการภาคการค้าและบริการ ต้องมีการจ้างงาน ไม่เกิน 100 คน หรือรายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท
  4. ผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะถือว่าเป็นการสมัครเป็นสมาชิก สสว. เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับกิจกรรม SME

หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่านจะได้รับ E-mail แจ้งผลการพิจารณาเข้ารับการอบรม ภายใน 2 วัน

351554 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)