กิจกรรมการประกวดรางวัล ประกอบด้วย
1. การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12
2. การประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4

ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดรางวัล และผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
ให้ได้รับรางวัล จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
– ได้รับการตรวจสุขภาพธุรกิจ เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ในการประกอบธุรกิจ
– ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม ด้านช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้า การจับคู่ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ สสว. จัดขึ้น

366152 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)